Zrzut ekranu 2018-05-13 o 00.15.25.png

#ENG VERSION BELOW

Człowiek zawiera w sobie ok 70% wody. Jest ona w ciągłym ruchu jak wszystko w naszym ciele. Czy jej struktura może wpłynąć na nasze zdrowie? A co jeśli możemy ją zaprogramować tak jak to robimy z urządzeniami elektronicznymi? 

Woda niosąca informację

Zrzut ekranu 2018-05-13 o 00.12.23

Struktura molekularna wody jest bardzo plastyczna. Zmienia się w zależności od wysyłanej w jej kierunku energii. Intencje jakie przekazujemy pitej przez nas wodzie, wpływają w dużej mierze na nas samych. W końcu my także jesteśmy w dużym procencie wodą. Gdy wprowadzamy, jej fraktal do naszego organizmu, mieszamy informację w niej zawartą z naszym wewnętrznym fraktalem. W ten właśnie sposób woda, którą kochamy może być piękna, a ta, której nie nawidzimy będzie odrażająco brzydka.

Visoko wibracyjna woda (#suchar alert)

Powyżej widnieje zdjęcie, które zrobiłam w tunelu „Ravne” pod Piramidą Słońca w Bośni. Jest to woda z małego źródełka, wypływającego z ziemi otaczających tunel.
W kompleksie piramid woda jest używana jako nośnik informacji. Dzięki temu każda z piramid jest ze sobą połączona. Na piramidzie Słońca, jeśli zaczniemy kopać w ziemi, która ją okrywa po ok 0.5m zacznie zbierać się woda.
Piramida Księżyca także pełniła (lub pełni:)) ważną rolę w obiegu wody w kompleksie piramid. Jest/była odpowiedzialna za filtrowanie i odprowadzanie wody do pozostałych budowli kompleksu. Służy(ł)a jako wieża ciśnień.

Zrzut ekranu 2018-05-13 o 00.13.07.png

Pozaziemska naturalna technologia 

Dzięki wielokrotnemu filtrowaniu wody przez różne kryształy (jak np. diament czy kryształ górski), oraz obecności wysokiej energii, woda z tuneli nabrała struktury idealnego fraktala. Jest miękka, „tłusta” dzięki zmagazynowanej informacji i kształtem przypomina zdrową planetę, na której rosną piękne drzewa. Niesie ze sobą wysoko wibracyjną konfigurację Rezonansu Schumanna, negatywne jony i najlepiej dostosowaną pod nas częstotliwość magnetyczną.
W kontraście dolna część zdjęcia pokazuje fraktal wody, jaki spożywamy na codzień. Widać, że jest zniszczony, nie niesie żadnej strukturalnej informacji (a już napewno, nic dobrego :)).

Bądź miły dla wody, którą pijesz

Masaru Emoto (którego fraktale wody widzimy na obrazkach powyżej) sprawdził przeróżne kombinacje muzyki i słów przekazywanych wodzie. Negatywność niszczy fraktal wody, podczas, gdy miłość i pewne utwory tworzą wręcz piękne konstrukcje wodne.  Może rzeczywiście jak twierdzi Emoto, to nie my słuchamy muzyki i płynących do nas słów, a woda w nas zgromadzona 🙂

Domowy alchemik energii

Zachęcam do odwiedzin niezwykłych piramid w Visoko i do wypicia uzdrawiającej wody. Jeśli jednak nie dasz rady w najbliższym czasie odwiedzić Bośni, w domu także możesz popracować nad energetyczną jakością wody pitnej. 

Pamiętaj:

  • Słuchaj wysoko energetycznej muzyki, gdy woda stoi niedaleko Ciebie (jak np muzyka klasyczna. techno niszczy strukturę wody i doprowadza ją do chaosu)
  • Doceniaj i wyrażaj wdzięczność za wodę, którą pijesz. Podczas picia możesz przekazać wodzie wdzięczność za ugaszenie pragnienia. 
  • Zwróć większą uwagę na to jak i z czego pijesz wodę. Woda nie lubi być zamknięta w plastiku i pita w biegu.
  • Jeśli posiadasz w domu kryształ górski, możesz użyć go do oczyszczenia wody. W tym celu włóż kryształ do wody (lub jeśli masz podobną strukturę jak na zdjęciu poniżej, umyj go i wlej do niego wody). Po kilkunastu godzinach woda jest gotowa 🙂

Zrzut ekranu 2018-05-13 o 00.13.54.png

Wodny obraz

Woda ma niezwykłą zdolność transformowania określonej wibracji na materialny obraz. Dzięki wiedzy na temat wpływu wibracji na strukturę wody, możemy świadomie zmieniać jej wygląd i wchłaniać jedynie wodę, której struktura nam odpowiada.

Dobrze traktujmy wodę, którą pijemy, a wypełni nas pięknym fraktalem!

*Żadne napisane tutaj informacje nie są poradą lekarską. Jeśli chcesz wykorzystywać je do leczenia lub poprawy zdrowia robisz to na własną odpowiedzialność.

Źródła:
http://hado.com/ihm/water-crystals/ 

Grafika:
Zdjęcie tablicy informacyjnej wykonane podczas pobytu w Visoko
Zdjęcie kryształu przywiezionego z Visoko
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0006s/
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0018s/
http://www.healthywealthyandhappy.co.uk/wp-content/uploads/2011/01/Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_17_small1.jpg http://hado.com/ihm/water-crystals/w0001s-2/ 

#ENG VERSION

Zrzut ekranu 2018-05-21 o 23.52.15.png

Humans contain nearly 70% of water. It’s in constant motion, like everything in our body. Does the water structure affects our health? What if we can program it like we do with electronic devices?

Water providing information

Molecular structure of water is very plastic. It changes regarding to the energy that is sent towards it. The intention we give to the water we drink, affects strongly ourselves. We are honestly mostly water. When we enter the water fractal into our bodies, we mix the information stored in our inferior with the fractal. In this way the water we love can be beautiful, and the one we hate disgustingly ugly. 

Zrzut ekranu 2018-05-21 o 23.52.26.png

High vibration water from Visoko

Above you can see the picture I took in „Ravne” tunnels under the Pyramid of the Sun in Bosnia. The water is from the small fountain, that flows from earth surrounding the tunnels. 

In the Pyramid Complex the water is used as a data storage. Thanks to that, each of the pyramid is connected with the other. On the Pyramid of the Sun, if we start digging, after the 0.5 m the hole will fill with water. 

Pyramid of the Moon facilitate major role in the pyramid water cycle. It is (or was) responsible for filtering and pumping the water to the other structures in the complex. It is (was) like a water tower.

Zrzut ekranu 2018-05-21 o 23.52.33.png

Extraterrestrial natural energy

Thanks to multiple water filterings by various crystals (like diamond and crystal quartz) and the presence of high energy, the tunnel water gained ideal fractal. It is soft and „fat” thanks to the information stored in it. Its shaped looks like a healthy planet with trees on it. This water „remembers the best electromagnetism, ultrasound levitation frequency, Schumann Resonance and high negative ionization.” (quote from the picture above).

In contrast, the lower part of the photo shows our daily water fractal. We can see that it’s damaged and not carrying any information (definitely not a good one:))

Be thankful for the water you drink

Masaru Emoto (who’s water fractals we see above) had tested various music and words combinations, that he have shown to water. Negativity will destroy the water fractal, while love and specific kind of music would create stunning water structures. Maybe as Emoto claims, the water inside us listens to music, not us 🙂

Home energy alchemist

I encourage you to visit the amazing Pyramids in Visoko and to drink the healing water. However if, you couldn’t go on a such trip, don’t worry. Your home will also be a good place to work on the energy of the water.

Remember:

  • Listen to high vibrational music, when water is nearby (for example listening to classic music. Remember that techno music destroys water fractal and brings it to chaos state). 
  • Appreciate the water. Make and intention that you’re glad it is here for you to drink. 
  • Note how and from what you drink water. It don’t like to be kept in plastic and drink in a rush. 
  • If you have quartz crystal, you can use it to cleanse the water. Put crystal into the water (or if you have the structure similar to mine, cleanse it and pour water inside). After a couple of hours your water is ready 🙂

Zrzut ekranu 2018-05-21 o 23.52.41

Water picture

Water has unique ability to transform the vibration into an image. Thanks to the knowledge about the effects of the vibration on to the water, we can consciously change it’s appearance (structure). Then we could drink only the water which has the best energy pattern.

Let us treat drinking water well, it will fill us with beautiful fractal!

*No information written here is a medical advice. If you want to use them to heal or improve your health, you do it at your own risk. Have fun!

Source:
http://hado.com/ihm/water-crystals/
Graphics:
Photo of the information sign taken during the trip in Visoko
Photo of the crystals from the Visoko
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0006s/
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0018s/
http://www.healthywealthyandhappy.co.uk/wp-content/uploads/2011/01/Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_17_small1.jpg http://hado.com/ihm/water-crystals/w0001s-2/ 

Advertisements