BosniaValley

#ENG VERSION BELOW

Piękne miejsce nie znane turystom? Matrix tam nie dosięga? Piramidy ciekawsze i pożyteczniejsze niż w Egipcie? Miejsce, dzięki któremu można wyleczyć się z chorób? Pyszne jedzenie tanie dla Europejczyków? To chyba bajka… a jednak miejsce mimo, że mało znane ma w sobie ogromny potencjał turystyczny, ja się w nim zakochałam!

Historia małego Bośniackiego miasteczka…

Visoko mieści się nad rzeką Bosną, w środkowej części Bośni i Hercegowiny. Jest to styk kilku kultur i religii. Znajdziemy tam Turków, Bośniaków i Serbów. 

Kiedyś Serbowie, Bośniacy i Chorwaci byli jednym narodem. Chorwaci trafili pod strefę wpływów kościoła katolickiego, zaś Bośniacy przeszli na Islam po najazdach Tureckich. Zmiana wiary nastąpiła z powodu szykan jakich doświadczali niewierni. Byli obywatelami drugiej kategorii, płacili wyższe podatki. Przejście na islam gwarantowało im spokój. Na tereny wiejskie nie dotarło jednak jarzmo tureckie, stąd też Serbowie pozostali przy wierze prawosławnej. Obecnie w Bośni jest jeszcze większa mieszanka kulturowa i wyznaniowa niż kiedyś. Mieszkańcy są jednak mili. Niestety mało kto zna tam angielski. 

Walutą Bośniacką są marki zamienne (dwa razy mniej warte niż Euro), nasza grupa nazwała je przyjaźnie ciurlikami 😀 Musimy zrównoważyć nasze wydatki ponieważ ciurliki nie są u nas w kraju wymienialne, a niestety nie wszędzie zapłacimy w Euro.

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.10

…W którym nie istnieje Matrix

Brak Matrixa zauważyliśmy paradoksalnie dopiero po wyjeździe z miasteczka, w celu powrotu do domu. Podczas pobytu czuliśmy się spokojni, nie ograniczeni dziwnymi prawami, nic nas „nie cisnęło”. Można było naprawdę odpocząć. Niestety w kraju (i miasteczku) panuje duże bezrobocie i bieda. Możliwe, że jest to spowodowane właśnie brakiem matrixa (brak nastawienia na pieniądze i materialność). Ponadto w miasteczku czuć wpływy islamu jak np. zdejmowanie butów przed wejściem do domu, czy śpiewy z meczetu nawołujące do modlitwy. Nikt się jednak nie narzuca ze swoja religią. 

…dlatego, że piramidy czyszczą przestrzeń

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.23

Miasteczko posiada niezwykły kompleks piramid, do których standardowa nauka nie chce się przyznać. Wynika to z faktu, że są one przysypane ziemią. (To tak jakby zasypać piramidę Cheopsa i uznać, że to góra). 

Do kompleksu Doliny Piramid należą: Piramida Słońca (wyższa niż Piramida Cheopsa), Piramida Księżyca, Piramida Miłości, Piramida Smoka, Świątynia Matki Ziemi, Tunel „Ravne”, Tunel KTK, Tumulus „Kamienna Świątynia”. Cały kompleks został zbudowany na styku fragmentów przestrzeni. Przenikają się tam wszystkie sfery (materialna, z umysłu, z duszą itp.). W naszej sferze materialnej powoduje to ciekawe sytuacje, jak np. brak Matrixa, lub inna percepcja czasu. Polecam odwiedzić kompleks wszystkim którzy borykają się z chorobami, nie mogą znaleźć odpowiedzi, lub chcieliby skontaktować się z własnym wnętrzem. 

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.35

…A tunele leczą…

Pod piramidą Słońca ciągną się dziwne tunele, wykopane w ziemi, a następnie ponownie zakopane. Tunele nie posiadają sztucznej wentylacji założonej przez człowieka, mimo to nawet 300 m od wejścia oddycha się lepiej niż na powierzchni. Ponadto emitują ultradźwięki i zawsze panuje w nich temperatura 12 stopni Celsjusza. Standardowa nauka uważa, że tunele zostały zaprojektowane przez naturę. Niewiem jakiego kopa musiałaby dostać Gaja by stworzyć strukturę tak precyzyjną i równą, która nie rozpadła się przez tyle tysięcy lat 🙂 Prawdopodobnie budowniczymi tuneli były obce cywilizacje.

31948396_10215760904246185_7637098889111142400_n Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.44.png

Dziwne głazy zwane Tumulus też tam znajdziemy…

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.35.52

Nauka nie poznała odpowiedzi na pytanie do czego służą, kiedy i przez kogo zostały stworzone. Zbadaliśmy wraz z grupą, że mogą być częścią kompleksu biurowego połączonego z możliwością kontaktu z rodzimą planetą. Myślę jednak, że jest to coś więcej niż zobaczyliśmy. Głaz z poniższego zdjęcia był wykorzystywany jako ozdoba wierzchnia. W dotyku jest mięciutki, gładki i taki dziwnie nienaturalny. W zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jeden ze składników użytych do produkcji tego typu kamieni nie pochodzi z naszej planety!

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.54

Wszystko ma jednak swój cel…

Kompleks piramidalny w Visoko jest niesamowicie rozległy. Nie odkryliśmy jeszcze całego kompleksu, dlatego też nie można narazie mówić o jego zastosowaniu jako całości. Możemy za to zbadać umysłem do czego były wykorzystywane poszczególne elementy. My odkryliśmy, że w  przybliżeniu służyły one stworzeniu naszych ludzkich ciał. Niektóre elementy były zbudowane jako usprawnienia całego kompleksu, a niektóre miały centralną rolę w całym przedsięwzięciu. 

…który możecie także sami zbadać odwiedzając Visoko…

Nasze umysły mają wielki potencjał. Dzięki nim sami możemy przeprowadzić nasze własne „śledztwo” i zobaczyć do czego wykorzystywane były piramidy, kto je zbudował i po co. Jedyne czego potrzebujemy to szczypta empatii, doza ciekawości i wiara w nasze własne umiejętności 🙂 Zapraszam do własnych badań, najlepiej przeprowadza je się na miejscu, będąc w polu danej struktury. 

Dobry przewodnik, to podstawa!

Kompleks jest tak rozległy i tak słabo oznaczony na mapach, że warto opłacić przewodnika. My zgłosiliśmy się do Fundacji, prowadzącej prace przy wykopaliskach i konserwowaniu kompleksu. Znajdują się tuż przy wejściu do Tunelu Ravne.

Przy załatwianiu przewodnika nie zapomnijcie zapytać o Ismara Delić’a. To najlepszy przewodnik na świecie, dobrze mówi po angielsku, zna i rozumie piramidy, a przede wszystkim kocha swoją pracę 🙂

Już niedługo kolejny artykuł z serii „Wyniesione z Archiwum X – Piramidy w Visoko” Tym razem o „płynnym fraktalu życia”
Nie przegapcie! 😀

Źródła / source:
Wiedza własna (own knowledge)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Visoko
http://piramidasunca.ba/eng/pyramid.html 

Grafika / photo:
https://mapswire.com/europe/political-maps/ http://www.bosnianpyramid.com/images_new/BosniaSValleyOfThePyramids/BosniaValley.JPG
Zdjęcia zrobione podczas pobytu w Bośni (Photos were made during our trip in Bosna)

#ENG VERSION

Lovely place not known by tourists? Matrix won’t reach it? Pyramids far more useful and more interesting than in Egypt? Place where you can cure your illnesses? Delicious food, cheap for Europeans? It is not a dream…but a reality. Even though the place is not famous, it has great tourism potential. I feel in love with it!

The history of small Bosnan city…\

Zrzut ekranu 2018-05-08 o 23.29.10

Visoki lays near the river Bosna, in the middle of Bosna and Hercegovina. It’s a mix of a few cultures and religions. We can find here Turkish, Bosnan and Serbian people. 

Once upon a time Serbian, Bosnan and Croatian people were one nation. Croatians were under the influence of the Christian church, Bosnians change their religion to Islam, after the Turkish invasions. Those who wouldn’t believe in Islam were harassed. Those citizens had to pay higher fees, so many of them change their religion to Islam, in order to regain peace. Turkish yoke hadn’t come to the village, so the Serbian people stayed in the Orthodox. These days in Bosna we have greater culture mix than we used to have. However the citizens are nice. What a pity most of them don’t know english. 

The currency of Bosna is Mark’s (two times less worth than Euro), our group called them „ciurliki” 😀 You have to think of your expenses, cause most of the time you couldn’t change ciurliki outside of Bosna. Unfortunately, not everywhere you can pay with Euro.

Where Matrix is non existing…

The absence of Matrix we discovered after we left Visoko, on our way home. During the stay we felt calm and free from the boundaries, nothing was „pushing us”. We could really rest. 

Unfortunately in the country there is huge unemployment. It may be because of the lack of matrix (which corresponds with money and materiality). Moreover in the city we could sense the influence of Islam like for example taking off the boots before entering the house or singing from the Mosque. No one force us with their religion. 

…cause the Pyramids cleanse the space…

Zrzut ekranu 2018-05-11 o 00.46.01

Zrzut ekranu 2018-05-11 o 00.46.53

The city has unique Pyramid Complex, for which the standard science won’t admit to. This is due the fact that they’re covered in dirt. (It’s like if you dump the Cheops Pyramids in dirt and claim that it is just a mountain). 

Pyramid Complex includes: Pyramid of the Sun (higher than Cheops), Pyramid of the Moon, Pyramid of Love, Pyramid of the Dragon, Temple of Mother Earth, Tunnel „Ravne”, Tunnel KTK, Tumulus „Stone Temple”. The whole complex is built on the intersection of the expanse. 

Every sphere bends with each other (material, with the mind, the soul etc.). In our material sphere it causes strange situations, like the absence of Matrix or different time perception. I recommend visiting the complex for everyone with health issues, who feel lost in their own lives, or would like to connect with inner self. 

…and the tunnels heals…

Below the Pyramid of the Sun there are strange tunnels, digged through the ground, and them buried.  The tunnels don’t have any ventilation made by man, however even 300 m from the entrance, you will breathe more easily than normally. Furthermore they emits ultra sounds and preserve constant temperature of 12 degrees Celsius. Standard science believe that the tunnels were made by nature. I don’t know what rush our Gaya would have to create such an enormous and precise structure that lasts all those thousand of years 🙂 Probably the creators of this place were aliens. 

Zrzut ekranu 2018-05-11 o 00.49.04

…Strange blocks called Tumulus are also to be found there…

Science don’t know the answer to the question what those blocks were used for, and who made them. We discovered n the group that they’re part of the bureau complex with the ability to contact home planet. I think that there is more, to what we have seen. The block from the photo below was used as a exterior decor. In touch it is soft, smooth and weirdly unnatural. It’s mostly true because one of the material from the rock can’t be found on Earth! 

Zrzut ekranu 2018-05-11 o 00.49.42

…Everything has it’s own purpose…

The pyramid Complex in Visoko is amazingly huge. We haven’t discover it whole yet, so we can’t talk about the purpose of it as a whole. But we can investigate with our mind, the purpose of the elements of the complex. We have discovered that (in approximation) they were used to create our human bodies. Some of the elements were used to improve the whole complex, while the other played a major role in the whole project. 

…which you can discover by yourselves, visiting Visoko

Our minds have great potential. We just have to unleash it. Only thing we need is a dose of empathy, curiosity and faith in our own abilities 🙂 I invite you to your own research. The best result you would have on the place, near the pyramids, being in their aura. 

Good guide is a must!

The complex is so huge and badly mapped that I advise you to hire a guide. We report to the Foundation which is doing the digging in the tunnels, and maintains the whole complex. They’re located near the entrance to the tunnel „Ravne”. When choosing a guise, don’t forget to ask for Ismar Delic. He’s the best guide you could have! He speaks english fluently, know and understand the pyramids and most important he loves his job 🙂

Stay tuned for the next articles in the series of „Dragges from X – files: Visoko Pyramids”. Next time I will write about the fluid fractal of life. You have to read it 😀

Advertisements